Byggnadsvårdspris

Heimbygdas årliga byggnadsvårdspris

Jämtlands län är ovanligt rikt på äldre bebyggelser med tydlig egenart och stora kulturvärden. Den är präglad av lokala ekonomiska och tekniska förutsättningar men också av de ideal som fanns vid tiden för uppförandet. Det innebär att många olika typer av byggnader kan ha ett stort kulturhistoriskt och miljömässigt värde och bidra till sin trakts karaktärsdrag.

Dessa karaktärsskillnader är värdefulla inslag i en utvecklad byggnadskultur. Heimbygda vill med sitt byggnadsvårdspris uppmuntra byggnadsvården och uppmärksamma de insatser som görs för att länets attraktiva kulturmiljöer bevaras.

Hembygdsförbundet Heimbygda har ett brett verksamhetsfält och är Jämtlands läns samordnande serviceorgan för hembygdsrörelsen. En av verksamheterna är att årligen dela ut vårt byggnadsvårdspris.

Exotisk trähusbebyggelse
Jämtland och Härjedalen ligger centralt inom det kulturområde där trähusbebyggelse dominerat. Sett i ett
internationellt perspektiv är timmer- och trähusbebyggelsen i våra byar och samhällen särpräglade. Utländska besökare upplever nog våra vardagsmiljöer på samma sätt som vi nordbor betraktar de sydeuropeiska stenhusen – som exotiska!

Vårda skönheten och attraktionskraften
Skönheten i våra äldre bebyggelser behöver vårdas för att behålla sin attraktionskraft. De måste få behålla sina karaktärsdrag samtidigt som nya byggnader som uppförs i anslutning till platsen behöver få en god placering och god arkitektonisk utformning. Det sker bland annat genom användning av traditionella byggnadsmaterial som trä och sten, förnyad användning av äldre färgtyper i modernt byggande samt med känsla och förmåga att placera en ny byggnad på ett traditionellt sätt på en plats.

Blanda gammalt och nytt
Kunskap om gamla hantverk, tekniskt kunnande, hantverksskicklighet och arkitektonisk medvetenhet är en förutsättning för att kunna restaurera och underhålla våra gamla byggnader men även för att bygga nytt i gammal anda. Därför är det viktigt att gammalt kunnande tas till vara, uppmuntras och förs vidare till kommande generationer.

Byggnadsvårdsprisets tre kategorier

Kategori I – Antikvarisk upprustning och god byggnadsvård
Priset ges till projekt med en väl genomförd upprustning av kultur-historiskt värdefulla byggnad eller miljö alternativt för kontinuerligt varsamt underhåll av en eller flera byggnader.

Bedömningskriterier:
Bevarande av kulturhistoriskt värdefull byggnad/byggnader eller miljö.
Upprustning utförd med respekt och hänsyn till byggnadens ursprungliga karaktär, utformning och funktion.
Hög ambitionsnivå beträffande historiskt riktiga materialval och hantverksmässiga metoder i detaljutförandet.

Kategori II – Återanvändning/upprustning av överloppsbyggnad
Priset ges till projekt där en upprustning eller ombyggnad av en oanvänd byggnad inneburit en förnyad användning eller återanvändning på sin gamla/ursprungliga plats. Det kan vara en ekonomibyggnad,
äldre bostadshus eller miljö som bevarats genom att den fått en helt eller delvis ny funktion.

Bedömningskriterier:
Bevarande av överloppsbyggnad som exempelvis boningshus, ekonomi- eller industribyggnad.
Fackmässigt utfört arbete och arkitektonisk medvetenhet med utgångspunkt från byggnadens särdrag och karaktär.
Att upprustningen /ombyggnaden har inneburit att byggnaden kunnat bevaras på sin ursprungliga plats genom att den givits en och långsiktigt hållbar funktion.

Kategori III – Förtjänstfull nybyggnad
Priset ges till projekt där god arkitektur i en väl utformad och anpassad nybyggnad kan vara en inspirationskälla för modernt byggande. Byggnaden/byggnaderna ska antingen helt eller delvis ha uppförts med
traditionell byggnadsteknik alternativt på ett modernt sätt ha anpassats så att den/de smälter in i ett traditionellt sammanhang.

Bedömningskriterier:
Byggnaden/byggnaderna representerar ett nyskapande på traditionell grund.
Utgör en positiv samverkan med platsens miljö, natur- och kulturvärden.
Bidra till att tillvarata regionens resurser i form av lokalt producerat byggnadsmaterial, hantverkskunnande samt teknisk och estetisk kunskap.

Det kan även förekomma hedersomnänmnanden som faller utanför ramarna för ovanstående kriterier.
Jury

Juryn består av representanter från följande organisationer och yrkesområden.
Heimbygda bistår fem personer med kompetens inom hantverk och arkitektur.
Länsmuseet bistår en person med antikvarisk erfarenhet och kompetens.
Östersunds byggmästareförening bistår med en person med erfarenhet av modern byggverksamhet.
Vid behov anlitas utomståedne arkitektonisk, antikvarisk och/eller teknisk expertis.

Priser

Priserna består av bronsplaketter som fästs på byggnaderna och diplom till husets ägare, hantverkare, entreprenörer, arkitekter och andra som på ett avgörande sätt medverkat i det belönade projektet. Plaketter och diplom delas ut vi Heimbygdas sommarfest/årsstämma.

Alla kan lämna in förslag på pristagare

Alla har möjlighet att nominera kandidater till våra byggnadsvårdspriser. Länets alla hembygdsföreningar och liknande organisationer som är medlemmar i Heimbygda samt länets kommuner, länsstyrelsen och övriga länsövergripande organisationer och föreningar med anknytning till byggande får dessutom en inbjudan att föreslå pristgare.