Stadgar för Heimbygda

 hämta_som_pdf

Stadgar för

Heimbygda, Jämtland Härjedalens hembygdsförbund

Antagna vid årsmöte 2017.03.18.

 

 • 1 Namn, verksamhetsområde och inriktning

 

Förbundets namn är Heimbygda, Jämtland Härjedalens hembygdsförbund.

 

Heimbygda är en allmännyttig, ideell, politiskt och religiöst obunden regional organisation för länets hembygdsrörelse.

 

Heimbygda har sitt säte i Östersund.

 • 2 Ändamål och grundsyn

 

Heimbygda har till uppgift att enligt Sveriges hembygdsförbunds grundsyn verka för följande mål:

 

Skapa samhörighet och gemenskap – i tid och rum, mellan alla som bor i bygden, mellan generationerna.

 

Värna om hembygdens kulturarv och miljö, dess kulturminnen och natur samt dess värdefulla traditioner ur historisk och kulturell synpunkt.

 

Främja kunskapen om och känslan för hembygden och skapa broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden.

 

Stödja och underlätta medlemsföreningarnas verksamhet och föra hembygdsrörelsens talan i länet.

 

Verksamheten bedrivs i samverkan med Jamtli.

 • 3 Medlemskap

 

Heimbygdas medlemmar utgörs av:

 

Hembygdsföreningar och andra organisationer med motsvarande ändamål.

 

Enskilda personer.

 

Stödjande medlemmar.  

 

Medlemskap söks hos och beviljas av styrelsen.

 

Medlemskap gäller så länge som av årsmötet fastställda avgifter erläggs.

Medlem, som agerar på sätt som strider mot hembygdsrörelsens ändamål och skadar förbundet, kan uteslutas. Sådant beslut fattas av styrelsen.

 • 4 Årsmöte

 

4.1 Tid för årsmöte, kallelse, motioner

 

Heimbygda ska årligen hålla årsmöte senast den 31 mars.

Skriftlig kallelse sändes ut senast sju veckor före årsmötet.

 

Motion till årsmötet kan väckas av varje medlem och ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet.

Styrelsen ska skriftligt yttra sig över motionerna.

 

Årsmöteshandlingar ska utsändas till anmälda ombud och till samtliga medlemsföreningar senast två veckor före årsmötet, och samtidigt läggas ut på Heimbygdas webbplats.

4.2 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls då styrelsen eller revisorerna finner det påkallat, eller då det begärs av minst en tredjedel av medlemsföreningarna.

 

Kallelse till extra årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast sex veckor före mötet. Erforderliga handlingar ska vara ombuden tillhanda senast två veckor före det extra årsmötet.

 

Extra årsmöte kan endast besluta i ärenden som angetts i kallelsen.

4.3 Rösträtt och yttranderätt

 

Ansluten förening representeras av ett grundombud och ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, dock högst 6 ombud.

Ledamöter och suppleanter i Heimbygdas styrelse får inte vara ombud.

 

Vid årsmötet har varje ombud en röst. Rösträtt kan inte utövas genom fullmakt.

Enskilda medlemmar, stödjande medlemmar, styrelseledamöter, revisorer och valberedning har yttrande- och förslagsrätt.

 

Årsmötesbeslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Omröstning sker öppet såvida inte annat begärs och bifalls av stämman. Votering vid personval ska ske genom sluten omröstning. Vid lika röstetal avgör lotten.

 

4.4 Ärenden vid årsmötet

 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
 2. Val av två protokollsjusterare och två rösträknare.
 3. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning.
 4. Upprop av närvarande ombud samt fastställande av röstlängd.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens årsredovisning (bokslut och verksamhetsberättelse).
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt bokslutsdisposition.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Beslut om eventuella arvoden.
 11. Fastställande av budget och verksamhetsplan för innevarande räkenskapsår.
 12. Fastställande av årsavgift för nästkommande räkenskapsår.
 13. Val av: Ordförande för ett år.

Ordinarie styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för två år.

Två revisorer, varav en auktoriserad, för ett år, samt ersättare för dessa.

Valberedning om högst fem ledamöter för ett år, varav en sammankallande.

 1. Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen.

 

Fråga utöver dagordningen får diskuteras vid årsmötet, men beslut får ej fattas utan beredning i styrelsen.

 • 5 Styrelse

 

Styrelsen består av ordförande plus sex till åtta ordinarie ledamöter och högst sex ersättare. Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga väljs på två år. Hälften väljs vid vartannat årsmöte.

 

Chefen för Jamtli eller ersättare kallas som adjungerad ledamot till styrelsens sammanträden.

 

Anställd av Heimbygda får inte vara ledamot eller ersättare i Heimbygdas styrelse eller valberedning.

 

Styrelsen utser

– inom sig vice ordförande och inom eller utom sig sekreterare och kassör.

– inom sig ett arbetsutskott, samt inom eller utom sig de kommittéer och arbetsgrupper som behövs.

– ledamot och suppleant i Jamtlis styrelse och ledamöter i övriga styrelser där Heimbygda är representerat.

– ombud till Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma.

Styrelsen ansvarar

– i samråd med Jamtli, som arbetsgivare, för verksamheten vid Heimbygdas kansli.

– för fastställande av arbets- och delegationsordning för styrelse, arbetsutskott och kanslist.

– för verksamheten inom förbundet och för dess ekonomiska förvaltning i enlighet med vad som angetts i stadgarna.

– för att bokföring och medelsförvaltning är ordnade på betryggande sätt samt iaktta de föreskrifter, som kan gälla för influtna medel.

– för att Heimbygdas handlingar förvaras och arkiveras på det sätt som överensstämmer med god arkiveringssed.

 

Styrelsen sammanträder enligt en av styrelsen fastställd sammanträdesplan, dock minst fyra gånger per år eller när minst hälften av antalet ledamöter så begär.

 

Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

 

Vid styrelsens sammanträden förs protokoll, som justeras på sätt som styrelsen beslutar. Kallelse till ordinarie styrelsemöte skickas minst två veckor i förväg.

 • 6 Firmateckning

 

Heimbygdas firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av två styrelseledamöter i förening utsedda av styrelsen.

Styrelsen upprättar och beslutar om attestordning.

 • 7 Räkenskaper och revision

Räkenskapsåret omfattar kalenderår.

 

Styrelsen ska senast sex veckor före årsmötet överlämna aktuella handlingar till utsedda revisorer för granskning.

Revisionsberättelsen ska av revisorerna senast två veckor före årsmötet överlämnas till styrelsen.

 

Medel som deponeras hos Heimbygda, ska hållas skilda från Heimbygdas övriga tillgångar och redovisas i bokslut.

 • 8 Stadgeändring

 

Ändring av dessa stadgar beslutas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett är ordinarie årsmöte. För beslut erfordras tre fjärdedels majoritet vid båda tillfällena.

 • 9 Upplösning

 

Beslut om upplösning av Heimbygda kan fattas endast om styrelsen framlagt sådant förslag, och ska vid två på varandra följande ordinarie årsmöten vid vardera tillfället godkännas av minst tre fjärdedels majoritet bland närvarande ombud.

 

Är beslut om Heimbygdas upplösning fattat ska Heimbygdas tillgångar överlämnas till stiftelsen Jamtli, eller om denna inte längre finns, till annan organisation med syfte att värna kulturarvet i Jämtland Härjedalen.

  

___________________________________________________________________________

Heimbygda Telefon E-post Bankgiro

Jämtland Härjedalens hembygdsförbund 063-15 01 78 kansli@heimbygda.se 5765-2026

Box 709 Fax Webbplats Org.nr

831 28  ÖSTERSUND 063-10 61 68 www.heimbygda.se 89200-0454