Årsmöte 14 mars 2015

Årsmöte med Heimbygda forum

Heimbygdas årsmöte 2015, som ägde rum den 14 mars, hade ett nytt upplägg jämfört med tidigare år. Efter årsmötet följde Heimbygda forum, en mötesplats med rådgivning, diskussion och information från Heimbygdas styrelse, Jamtli och Studieförbundet Vuxenskolan. Där kunde föreningar presentera sin verksamhet, utbyta erfarenheter, inspireras och komma med förslag och idéer. Detta var mycket uppskattat.

Till årsmötet kom 65 ombud från 28 medlemsföreningar. Med övriga deltagare, Heimbygdas styrelse och kanslist och inbjudna gäster deltog 93 personer under dagen. Bland de särskilt inbjudna gästerna fanns landshövding Jöran Hägglund, som ledda stämmoförhandlingarna, och från Sveriges hembygdsförbund dess ordförande Birger Svanström och vice ordförande Margareta Johansson.

Till allas glädje deltog många yngre i stämman.

Bland de beslut som togs var dels att justera Heimbygdas stadgar så att de anpassas till nutid. En total översyn av stadgarna ska göras, eftersom de trots justeringarna är föråldrade och svårbegripliga. De nya stadgarna ska föreläggas årsstämman 2016.

Birger Svanström, Sveriges hembygdsförbunds ordförande, redogjorde för de nya EU-medel som kan sökas för hembygdsgårdar och SHF:s 100-årsjubileum 2016.

Bo Hemmingsson, Hammerdal, inbjöd till sommarens hembygdsfestival i Hammerdal den 23 augusti.

Informationer

Efter stämmoförhandlingen lämnade bl.a. Heimbygdas olika arbetsgrupper information.

Kommungrupper: I stället för systemet med faddrar för de olika hembygdsföreningarna arbetar Heimbygda nu för att bilda kommungrupper, som får en bredare bas än fadderverksamheten. I Krokom har en kommungrupp bildats. Ytterligare några kommungrupper är på gång.

Barn- och ungdomsprojekt: Kristina Ernehed håller i projektet. Hon har besökt olika delar av länet och berättade hur hembygdsföreningar bedriver verksamhet för barn och unga. Hon uppmanade hembygdsföreningarna att utse barn- och ungdomsombud.

Kommunikation: Heimbygda har ny logotyp, ny hemsida och har antagit en grafisk manual för hur material från Heimbygda ska se ut.

Jamtlis kompetens: Den specialistkompetens som finns inom Jamtli är tillgänglig för Heimbygdas medlemsföreningar.